Samen werken aan een beter sportklimaat in de gemeente Deventer

Maandag 19 maart jl. en voorafgaand aan het lijsttrekkersdebat in de Deventer schouwburg, hebben de voorzitters van de Devinco, SV Helios, DHV en FC RDC namens 13 sportverenigingen uit de gemeente Deventer onderstaande notitie aangeboden aan de lijsttrekkers van de politieke partijen in Deventer. Hieronder vindt u de integrale tekst van deze notitie. We zullen de komende periode gebruiken om deze notitie verder onder de aandacht te brengen van de nieuw te vormen coalitie.

Notitie Sport Deventer, maart 2018

Met enige regelmaat hebben wij, bestuurders van enkele grotere sportverenigingen in Deventer overleg met elkaar. Dit overleg is gericht op ontmoeten, kennisuitwisseling en samenwerking. In dit overleg is ook met enige regelmaat het ‘sportklimaat’ in de gemeente Deventer onderwerp van gesprek. Verenigingen ervaren, ieder op hun eigen manier en met eigen problematiek, veel herkenbaarheid in vraagstukken. Naast eigen initiatief en verantwoordelijkheid hebben de verenigingen sterk de behoefte aan duidelijker beleid, richting, keuze en ondersteuning van de gemeente Deventer c.q. organisaties die de gemeente Deventer inzet.
Gezamenlijk vertegenwoordigen wij ruim 10.000 sporters in de gemeente Deventer. Samen willen we ons sterk maken voor een aantrekkelijk sportklimaat in de gemeente Deventer. Maar dat kan niet zonder een duidelijke regie en goede ondersteuning. Naar onze mening is deze voor verbetering vatbaar. Om onze verantwoordelijkheid te nemen benoemen we in deze notitie een drietal cruciale onderwerpen. Dit zijn onze prioriteiten!

1. Integraal en toekomstbestendig accommodatiebeleid

We hebben behoefte aan een duidelijke visie op accommodaties. Onlangs is een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van privatisering van sportaccommodaties. Bij de start van dit onderzoek is reeds door meerdere bestuurders aangegeven dat om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren een integraal en toekomstbestendig accommodatiebeleid ontbreekt. Behoeften van verenigingen lopen natuurlijk uiteen. We stellen vast dat binnensport te kampen heeft met structureel ruimtetekort. Zowel binnen- als buitensportverenigingen zijn terughoudend met investeringen en eigen initiatief omdat een integraal accommodatiebeleid ontbreekt. We verzoeken de gemeente met klem om op korte termijn een meerjarig en integraal accommodatiebeleid voor de gehele gemeente te ontwikkelen met een actieve bijdrage van sportverenigingen, onderwijs e.d.

2. Regie- en coördinatie

Als verenigingen hebben we sterk de behoefte aan één aanspreekpunt. Een duidelijk loket. Een plek waar alle vragen binnenkomen en op een transparante wijze opvolging wordt gegeven aan beleid wordt gemist. De gemeente heeft in het meedoenbeleid Sport een aantal ambities opgenomen. Eén daarvan is de toename van het aantal vitale verenigingen. Los van het feit dat de criteria hiervoor onduidelijk zijn, constateren we dat het voor verenigingen diffuus en onduidelijk is waar en op welke wijze ondersteuning beschikbaar is, hoe het zit met een loketfunctie voor vragen, subsidies e.d. Vrijwel alle sportverenigingen hebben contact met het Sportbedrijf Deventer, maar hebben ook te maken of worden benaderd door de gemeente zelf. Daarnaast zijn er contacten met andere gemeentelijke organisaties zoals Raster, wijkmanagement en de Deventer Vrijwilligerscentrale. De huidige inrichting is onduidelijk en er ontbreekt een duidelijk aanspreekpunt. Daarbij hebben we de indruk dat veel verenigingen de weg helemaal niet weten te vinden of op voorhand al ontmoedigd zijn.

3. De vereniging als backbone van sport en bewegen in Deventer

Sporten is naar onze mening meer dan een training of een wedstrijd. Het gaat ook om sociale cohesie en samenhang. Er wordt veel gevraagd van verenigingen. Te gemakkelijk wordt voorbij gegaan aan het feit dat verenigingen veelal bemenst worden door vrijwilligers. Meer ondersteuning, een grotere financiële armslag is cruciaal voor het succesvol functioneren van verenigingen. Samen met alle inspanningen in het sociale domein zou er, naar onze mening, meer geïnvesteerd moeten worden in preventie. Samen meer bewoners samen laten sporten! Dit vraagt om een andere invulling van beleid en om andere keuzes! Geen eenvoudige opgave, maar wij gaan deze uitdaging graag aan.

We gaan graag met vertegenwoordigers van de gemeente en de gemeentelijke politiek in gesprek hoe we hier samen invulling aan kunnen geven. Wij vertrouwen erop dat ons initiatief positief wordt ontvangen. Samen staan we sterker in de ontwikkeling van een sterke en vitale gemeenschap. We lichten ons initiatief graag toe.

Deze notitie is opgesteld en wordt aangeboden namens: Algemene Bathmense Sportvereniging, Volleybalvereniging Avior, AV Daventria 1906, R & ZV Daventria, Deventer IJsclub, KV Devinco, Deventer Hockey Vereniging, FC RDC, SV Helios, Koninklijke UD, Sportclub Deventer, SV Schalkhaar, The Pickwick Players