Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 12-7-2018

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Donderdag 12 juli 2018, aanvang 20.00 uur

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter.

2. Vaststelling notulen van de ALV d.d. 13 december 2017.
U kunt als lid van FC RDC deze concept-notulen via het mailadres secretaris@fcrdc.nl opvragen.

3. Verantwoording door het bestuur over het gevoerde beleid over het afgelopen seizoen 2017/2018. Korte jaarverslagen zijn door een aantal commissies opgesteld en verwerkt in het jaarverslag van de secretaris. Dit verslag kunt u als lid van FC RDC opvragen via secretaris@fcrdc.nl en zal u vervolgens in de week van 10 juli 2018 digitaal worden toegezonden.

4. Vaststelling door de ledenvergadering van de begroting voor het seizoen 2018/2019 zoals deze tijdens deze ALV door het bestuur gepresenteerd wordt, alsmede daaraan gekoppeld het voorstel tot verhoging van de contributie voor het seizoen 2018/2019.

5. Bestuursverkiezing. Zoals u kunt weten, heeft het huidige bestuur zichzelf bij het aantreden op 25 november 2015 de status “interim-bestuur” gegeven. Na 2,5 jaar hebben de volgende bestuursleden aangegeven op deze ALV af te treden en zich niet herkiesbaar te stellen : voorzitter Barry Stegeman, jeugdvoorzitter Luuk Preusterink en bestuurslid kantinezaken Marcel Evers. Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich uiterlijk 4 juli a.s. bij het bestuur aanmelden. Dan heeft het bestuur haar laatste vergadering in de huidige samenstelling.

6. Sluiting

+ – + – + – + – +