UITNODIGING (ALV) Dinsdag 9 juli 2019

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Dinsdag 9 juli 2019, aanvang 20.00 uur

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter.

2. Vaststelling notulen van de ALV d.d. 22 januari 2019.
U kunt als lid van FC RDC deze concept-notulen via het mailadres secretaris@fcrdc.nl opvragen. Deze zullen u vervolgens omstreeks 5 juli 2019 digitaal worden toegezonden.

3. Verantwoording door het bestuur over het gevoerde beleid over het afgelopen seizoen 2018/2019. Korte jaarverslagen zijn door een aantal commissies opgesteld en verwerkt in het jaarverslag van de secretaris. Dit verslag kunt u als lid van FC RDC opvragen via secretaris@fcrdc.nl en zal u vervolgens omstreeks 5 juli 2019 digitaal worden toegezonden.

4. Vaststelling door de ledenvergadering van de begroting voor het seizoen 2019/2020 zoals deze tijdens deze ALV door het bestuur gepresenteerd wordt, alsmede daaraan gekoppeld de vaststelling van de contributie voor het seizoen 2019/2020 na inflatiecorrectie.

5. Bestuursverkiezing. Het bestuur is verheugd om twee kandidaat-bestuursleden te kunnen presenteren aan de leden van de Algemene Ledenvergadering, te weten Jan-Hein Streppel en Henk Kievit. Jan-Hein is gevraagd om de portefeuille Sponsoren te vervullen en Henk is gevraagd om daarbij de portefeuille Kleding lease & Materialen te vervullen. Het bestuur stelt voor om Jan-Hein en Henk te benoemen als bestuurslid.

6. Sluiting

+ – + – + – + – +