UITNODIGING ALV 16 december 2019

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Maandag 16 december 2019, aanvang 20.00 uur
Locatie : clubhuis FC RDC

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen door het bestuur

3. Notulen van de ALV d.d. 22-01-2019
U kunt als lid van FC RDC deze concept-notulen via het mailadres secretaris@fcrdc.nl opvragen.

4. Jaarrekening 2018-2019

5. Verklaring kascontrolecommissie over jaarrekening 2018-2019

6. Verkiezing kascontrolecommissie voor jaarrekening 2019-2020

7. Bestuursverkiezing
Eelko van Pluuren heeft aangegeven tussentijds af te treden als penningmeester. Het bestuur heeft nog geen vervanger voor Eelko als penningmeester kunnen vinden. Eventuele kandidaten kunnen zich alsnog verkiesbaar stellen voor deze functie. (Huishoudelijk Reglement : Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, ondertekend door tenminste 5% van de stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij/zij in het bestuur ambieert). Verder is het bestuur verheugd, dat Suzanne van Lochem zich kandidaat-bestuurslid heeft gesteld. Zij wil in het bestuur de portefeuille Meiden- en Damesvoetbal vervullen.

8. Kledinglease : voorstel van het bestuur om m.i.v. van het seizoen 2020/2021 borg in te stellen

9. Haalbaarheid voor aanschaf van een 2e kunstgrasveld (discussiepunt voor ALV)

10. Standpunt bestuur inzake nieuwe kleedkamers.

11. Rondvraag

12. Sluiting

Noot : de begroting 2019/2020 is eerder vastgesteld op de ALV van 22 januari 2019, waardoor deze begroting niet op agenda van deze ALV (16 december 2019) voorkomt.