UITNODIGING ALV – 6 juli 2021

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Dinsdag 6 juli 2021, aanvang 20.00 uur
Locatie : DIGITAAL

Gelet op de nog geldende corona-maatregelen, alsmede de huidige verbouwing van de kantine en de keuken is het voor het bestuur niet mogelijk gebleken om een fysieke Algemene Ledenvergadering uit te schrijven. Maar het bestuur heeft toch besloten om deze ALV uit te schrijven, waarin zowel de agendapunten uit de uitgesteld najaarsvergadering 2020 (financiële verantwoording) als van de voorjaarsvergadering 2021 (verantwoording gevoerde beleid) op de agenda staan. Wilt u deze Algemene Ledenvergadering bijwonen, dan kan dit alleen digitaal. U kunt zich daartoe tot uiterlijk 3 juli 2021 te 24.00 uur aanmelden via secretaris@fcrdc.nl. Daarna zal u op 6 juli 2021 een link worden toegezonden via uw bij de vereniging bekende e-mailadres om in te loggen in Microsoft Teams. Bij het toezenden van de link zal tevens een korte uitleg van het gebruik van Microsoft Teams worden gevoegd. Indien u inlogt bij de vergadering, verzoeken wij u vriendelijk, doch dringend, om uw naam (roep- en achternaam) te noteren. Dan worden alle deelnemers, althans de namen, door de andere deelnemers herkend.

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter / Mededelingen door het bestuur.

2. Notulen van de ALV d.d. 08-07-2020 en BLV 29-04-2021.
U kunt als lid van FC RDC deze concept-notulen via het mailadres secretaris@fcrdc.nl opvragen. Het zal u vervolgens omstreeks 3 juli 2021 digitaal worden toegezonden.

3. Verantwoording door het bestuur over het gevoerde beleid over het afgelopen seizoen 2020/2021. Gelet op de achterliggende “stille verenigingsperiode”, is door de secretaris een beperkt jaarverslag opgesteld met informatie vanuit diverse commissies.
Dit verslag kunt u als lid van FC RDC opvragen via secretaris@fcrdc.nl en zal u vervolgens omstreeks 3 juli 2021 digitaal worden toegezonden.

4. Jaarrekening 2019-2020.

5. Verklaring kascontrolecommissie over jaarrekening 2019-2020. Aansluitend de verkiezing kascontrolecommissie voor de jaarrekening 2020-2021.

6. Vaststelling door de ledenvergadering van de begroting voor het seizoen 2021/2022 zoals deze tijdens deze ALV door het bestuur gepresenteerd wordt, alsmede daaraan gekoppeld de vaststelling van de contributie voor het seizoen 2021/2022 na inflatiecorrectie.

7. Haalbaarheid realisering van een 2e kunstgrasveld (voorstel werkgroep)

8. Stand van zaken m.b.t. de verbouwing van de kantine en de keuken

9. Rondvraag

10. Sluiting